Managment

Olim Kalandarovich Abdurakhmanov

Ural Boqievich Khudayberdiev

Erkin Burxanovich Holmatov

Oybek Baymuratovich Allanazarov